دانلود طرحهای مختلف خط کش، گونیا، نقاله، خط کش ال - طرحهای وکتور

دانلود طرحهای مختلف خط کش، گونیا، نقاله، خط کش ال - طرحهای وکتور

دانلود طرحهای مختلف خط کش، گونیا، نقاله، خط کش ال - طرحهای وکتور

فرمت CDR

خط کش 30 سانتیمتر
گونیا اول 25 در 15 سانتیمتر
خط کش ال 30 در 18 سانتیمتر
گونیا دوم 15 در 15 سانتیمتر